Openwifi.jp წარმოადგენს Wi-Fi ტურიზმის საიტს შემოსული ტურისტებისათვის (მრავალენოვანი მხარდაჭერა) იმისათვის, რომ ჩამოსვლის შემდეგ, რუკაზე უფასო Wi-Fi წერტილები და ტურისტული ინფორმაცია მარტივად მოიძებნოს.